Ingrid vertellt

Snacken

"Du, wi mööt noch gau Kantüffeln köpen." - "Ja, ja, loot di man Tied is ook'n Walzer." - "Nee, noher mookt de Geschäften dicht." - "Jo, kümmt allens as dat komen mutt." - "Viellicht sullen wi ook glieks den Broden för Sünndag halen?" - "Klor. Loot dat man'n Koh kosten, wi hebbt ja keen." - "Nu man to, sünst goh ik alleen." - "Een olen Mann is doch keen Isenbohn." - "Süllt wi uns noch'n Tofel Schokolood günnen?" - "Man to, de deiht di in de achziger noch goot." - "Kiek an, Nober Maier mit sien neen Mercedes." - "De Dübel schitt jümmers op den gröttsten Hupen." - "Sühst woll, nu sünd wi noch in't Dröge wedder to Huus." - "Jo, dat Weder deiht doch, wat dat will, kannst nich an dreihn." - "Goot, wat wi morgen fröh nu nich los mööt, denn kann ik in Roh de Wasch moken." - "Jo, an'n Obend ward de Fuule flietig." - "Wat vertellst Du för'n Tüünkrom, so loot is dat doch noch nich!" - "Dat deiht jeedeen as he dat versteiht." - "Minsch, nu hebbt wi al wedder öber 20 Euro utgeven." - "Dor mutt'n ole Fro langen för stricken." - "Och, ik meen, so veel is dat ja nu ook nich, koomt wi beiden Olen licht mit öber dat Weekenenn." - "De den Penn' nich ehrt is den Doler nich wert." - "Dor geev ik di ja recht in, man wi mööt ja jichenswat eten." - "As du meenst, Berta." - "So, nu deck man gau den Disch wat wi Obendbrot eten köönt." - "Och, loot di man Tied is ook'n Walzer." ... Wat ji dat glöövt oder nich, ik heff dat so hört. Un wat ik dor noch to seggen wull: Den disse Schoh passt, de treckt em sik an ...